MR

Waarom is er een MR?

De afkorting MR staat voor medezeggenschapsraad. Het doel van de MR is om ouders en leerkrachten een stem te geven in het beleid van de school en bij te dragen aan de kwaliteit van de school. Het gaat om hoe dingen binnen school geregeld worden. De MR praat mee over de onderwijsdoelen en hoe de beschikbare middelen worden ingezet om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

Wat doet de MR?

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De data van de vergaderingen worden in de Digiduif-nieuwsbrief vermeld.
Er zijn veel vaste onderwerpen die elk jaar terugkomen, bijv. het schoolplan, de formatie (welke leraren op welke plek), de begroting, veiligheid op school en ontwikkelingen binnen de school.
De MR kan ook zelf dingen op de agenda zetten, bijvoorbeeld punten die door ouders of leraren bij de MR worden ingediend.

Kan u ook iets inbrengen voor de MR-vergadering?

Als u een punt voor de MR-vergadering heeft, kan u dit altijd aan een van de leden van de MR laten weten. We kunnen het dan inplannen voor het eerstkomende overleg.
Belangrijk is wel, dat het punt bij de MR moet horen. Voor de MR gaat het meer over hoe dingen geregeld zijn of verlopen binnen de school, dan over een enkele vraag of een enkele leerling die beter persoonlijk kunnen worden besproken.

Hoe kan u de MR bereiken?

Met vragen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd bij een van ons terecht. U kunt altijd persoonlijk contact opnemen met een van de MR-leden.
U kunt ook een e-mail sturen naar: mr.europawijk@piramide-haarlem.nl.
Dit mailadres wordt in ieder geval elk weekend bekeken, met uitzondering van vakanties.

Wie zitten in de MR?

In onze MR is steeds plek voor twee ouders (de oudergeleding) en twee leerkrachten (de personeelsgeleding). De MR vertegenwoordigt de stem van de ouders en leerkrachten in het beleid van de school. Dus als u ideeën hebt, laat het ons weten.

Ouders:
Gwen Wetstede, lid
Bekir Alpaydin, voorzitter

Leerkrachten:
Lisa Kamst, secretaris
Manon van Zalen, lid

Wie kan er lid worden van de MR?

Een MR-lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna wordt de plek weer opengesteld. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich in principe verkiesbaar stellen. Verkiezingen zijn alleen nodig als meer mensen zich verkiesbaar hebben gesteld dan dat er plekken zijn.

Hoe werkt de MR?

De MR volgt op de wet voor medezeggenschap op scholen. Deze wet is er, omdat de overheid het belangrijk vindt dat personeel en ouders invloed hebben op het beleid van de school. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij zijn de instemmings- en adviesbevoegdheid. De MR heeft een reglement waarin alle regels zijn vastgelegd en een huishoudelijk reglement waarin de manier van werken van de MR is vastgelegd.

OBS de Piramide is onderdeel van stichting Spaarnesant. Op dit niveau is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Spaarnesant. Deze GMR bespreekt zaken die gaan over alle scholen van Spaarnesant. Onze MR ontvangt ook informatie van de GMR.

Zijn de MR-vergaderingen openbaar?

Het MR-overleg wordt in de nieuwsbrief via Socialschools op tijd aangekondigd. Het is zeker mogelijk om MR-vergaderingen bij te wonen. Vergaderingen vinden in principe plaats op school. Wanneer u de vergadering wil bijwonen, vragen wij u dit uiterlijk een week van tevoren aan ons te laten weten. Dit kunt u doen bij een van de MR-leden direct of via het mailadres.
U ontvangt dan de agenda voor het openbare deel van de vergadering. Het kan ook zijn dat er vertrouwelijke onderwerpen op de agenda staan. Als dat zo is, dan zullen deze op een apart deel van de vergadering besproken worden.

Meer over onze MR

Nieuwsbrieven van de MR

Na elke MR-vergadering zal de MR een nieuwsbrief maken en deze toesturen aan alle ouders en medewerkers van de school. In deze nieuwsbrief staat beschreven wat er besproken is tijdens de MR-vergadering.

MR nieuwsbrief december 2019

Lees PDF

MR nieuwsbrief juni 2020

Lees PDF

Huishoudelijk reglement en jaarverslagen van de MR

Huishoudelijk reglement MR 2019-2020

Lees PDF

Jaarverslag MR 2018-2019

Lees PDF

Jaarverslag MR 2019-2020

Lees PDF

Nieuwsbrieven van de GMR

Bericht medezeggenschap in verband met de heropening

April 2020

Lees PDF

GMR Nieuwsbrief juni 2020

Lees PDF

GMR Nieuwsbrief september 2020

Lees PDF