Stichting Spaarnesant

Ons bestuur: Stichting Spaarnesant

Spaarnesant is een stichting voor openbaar primair basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.
Onder haar bestuur vallen 21 scholen, waarvan 15 basisscholen (BAO), 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs (SO). De scholen zijn met 31 locaties verspreid over Spaarndam en de stad Haarlem met een nevenvestiging in Hoofddorp.
De stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht. Naast het intern toezicht door de raad van toezicht oefent de gemeenteraad van Haarlem het wettelijk toezicht uit op de continuïteit van openbaar onderwijs te Haarlem. De heer Elkerbout heeft als bestuurder de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door de directeur bedrijfsvoering de heer Aalberts en het stafbureau.
Iedere school heeft een MR of DMR, waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. Voor bovenschoolse zaken die alle of de meeste Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van alle scholen en het stafbureau vertegenwoordigd.

De visie van Stichting Spaarnesant verwoord in vijf kernwaarden:

• Elk kind is welkom ongeacht godsdienst, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid en ongeacht de levensovertuiging of politieke gezindheid van de ouders of verzorgers (wij gaan er vanuit dat leren omgaan met verschillen leidt tot meer cohesie in de school en de samenleving.
• De kinderen voelen zich veilig en weten zich gezien en gekend; verschillen respecteren en waarderen wij.
• Benoembaar is de medewerker die zich optimaal wil inzetten voor (het) openbaar onderwijs.
• De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.
• De openbare school betrekt leerlingen, ouders en personeel actief bij het gesprek en de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden.

Veiligheid & Privacy in de school

Lees PDF