Protocollen

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook bij OBS de Piramide gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

Pestprotocol

Dit pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind gepest wordt. Dit pestprotocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining die op onze school gegeven wordt. Het Kanjerproject werkt wat betreft pesten ook preventief. Dit pestprotocol bestaat uit 5 delen: voor alle kinderen, voor het gepeste kind, voor de pester, voor de ouders en voor de leerkracht. Deze partijen zijn allemaal betrokken bij een situatie waarin gepest wordt en worden op deze manier beter geïnformeerd.

Pestprotocol Kanjermethode

Lees PDF

Gedragsprotocol

OBS de Piramide staat voor een veilige leer- en leefomgeving voor zowel de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Hiervoor zijn er op onze school een pestprotocol en een gedragsprotocol opgesteld. Deze protocollen bepalen hoe wij met elkaar omgaan op school.

Gedragsprotocol

Lees PDF

Veiligheidsplan

Voorliggend beleidsplan is het integraal beleidsplan voor sociale en fysieke veiligheid voor onze school.
Ons veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.
We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen en ons personeel zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk leerklimaat voor onze leerlingen en werkklimaat voor ons personeel.

Veiligheidsplan

Lees PDF