Ouders

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten samenwerken. Daarom worden er voor ouders verschillende activiteiten georganiseerd:

Koffieochtenden

Koffieochtenden

Elke maand wordt er koffieochtenden georganiseerd voor zowel vaders als moeders. De koffieochtend is op steeds een andere dag, zodat alle ouders een keer kunnen komen.

Nederlandse les

Elke maandagochtend wordt er Nederlandse les gegeven aan de moeders door juf Louiza en juf Marja. De onderwerpen sluiten aan bij de Piramide-thema’s op de peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2.

Nederlandse les
Oudercursus

Oudercursus

Elke maand is er een oudercursus. Elke keer is er een ander onderwerp. Ouders kunnen echter ook zelf met onderwerpen komen.
Ook uitstapjes zijn mogelijk.

Speel-o-theek

Eens in de 2 weken kunnen ouders spelletjes lenen die ze thuis met hun kind kunnen doen. Er wordt uitleg gegeven hoe de spelletjes gespeeld moeten worden.

Speel-o-theek
Bibliotheek

Bibliotheek

Elke dinsdag kunnen ouders boeken lenen. Het zijn vooral prentenboeken en voorleesboeken voor de peuters en groepen 1 en 2.

Zomerfeest

Elk jaar wordt er een zomerfeest georganiseerd. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Voor de kinderen staan er allerlei spelmaterialen op het plein.
Er is een barbecue, kramen met hapjes, thee en koffie en niet te vergeten de loterij.

Zomerfeest
Ouderraad

Ouderraad

De Piramide heeft een eigen ouderraad. De ouderraad heeft geen wettelijk geregeld recht voor inspraak of advies. De ouderraad houdt zich bezig met het bevorderen en ondersteunen van de groei en bloei van de school en de organisatie van allerlei festiviteiten.

MZR (medezeggenschapsraad)

Volgens de wet op het basisonderwijs heeft elke school een MZR. De directie is adviserend lid. In het algemeen is de taak van de MZR de belangen van de school te behartigen tegenover het bestuur. De taken en bevoegdheden liggen vast in een reglement. De MZR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken.

Over bepaalde zaken heeft de MZR-instemmingsrecht. Zo moet de MZR instemmen met bijvoorbeeld de schoolgids of met het schoolplan.

Over andere zaken heeft de MZR alleen adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

De Medezeggenschapsraad op OBS de Piramide bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Wij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Via deze site proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de inhoud van deze vergaderingen.

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school.

Ouderhulp

Een school kan niet zonder hulp van ouders. Er zijn vele mogelijkheden. U kunt natuurlijk toetreden tot de ouderraad of MZR als er vacatures zijn. Maar ook kunt u helpen bij kleine klusjes, versieren van de school bij schoolfeesten e.d. Ouders die helpen op school zijn middels een WA-verzekering verzekerd tegen ongevallen.